Školné

Denní forma vzdělávání      

Školné činí 8 250,- Kč/semestr

Pro školní rok 2019/2020 platí pro 1. ročník bonus, a to 1 semestr zdarma!

 

Kombinovaná forma vzdělávání   

Školné činí 9 250,- Kč/semestr

Pro školní rok 2019/2020 platí pro 1. ročník bonus, a to 1 semestr zdarma!

 

 

Lhůta k zaplacení školného:

Studenti 1. ročníku se řídí Smlouvou o studiu. Školné za první ročník studia (2019/2020) je u denní formy vzdělávání 8 250 Kč (osmtisícdvěstěpadesátkorunčeských), u kombinované formy vzdělávání 9 250 Kč (devěttisícdvěstěpadesátkorunčeských) a musí být zaplaceno v termínu podle smlouvy. Snížené školné (bonus pro studenty 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 - 1 semestr zdarma) se vztahuje na studenty denní i kombinované formy vzdělávání.

 

Studenti vyšších ročníků hradí školné do 30. 6. předchozího školního roku.  Školné je hrazeno za celý školní rok najednou (2 semestry).   

 

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s. Frýdek-Místek
Číslo účtu: 155690341/0300
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
IBAN: CZ8003000000000155690341
SWIFT kód: CEKOCZPP

 

 

 

Splátky školného:

V odůvodněných případech lze požádat o rozložení platby školného. V tomto případě student vyplní požadované údaje v dodatku ke smlouvě, dodatek 2x vytiskne a přinese jej k potvrzení paní Ireně Petrové, DiS. na studijní oddělení (budoucí studenti 1. ročníku dodatek zašlou spolu s podepsanou Smlouvou o studiu, příp. jej přinesou s sebou k zápisu).

 

Dodatky ke smlouvě ke stažení:


PARTNEŘI
ŠKOLY