Nabídka Seniorské akademie, organizace studia

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. nabízí studium v Seniorské akademii, a to:

 

-          obor:                                 CESTOVNÍ RUCH

-          studium je určeno:        aktivním seniorům

 

 

Učební plán

 

  1. semestr

Zeměpis cestovního ruchu České republiky

Dějiny České republiky

Hotelové a lázeňské služby

 

      2. semestr

Výtvarná kultura

Činnost cestovních kanceláří

Psychologie

 

      3. semestr

Marketing
Základy práva

Komunikace

 

      4. semestr

Zeměpis cestovního ruchu Evropy
Dějiny umění

Hudební kultura

 

      5. semestr

Zeměpis cestovního ruchu světadílů

Společenská etiketa

Technika služeb cestovního ruchu

 

      6. semestr

Úvod do ekonomie

Základy kulturologie

Relaxační techniky a metody

 Pozn.: výuka v jednotlivých semestrech může být prohozena dle rozhodnutí ředitelky školy.

 

Náplň studia

 

 

1. SEMESTR:

Zeměpis cestovního ruchu České republiky – přednášející Mgr. Rostislav Gola 

Anotace předmětu:

-          charakteristika přírodních podmínek České republiky

-          turistické atraktivity národních parků a nejvýznamnějších pohoří

-          oblasti s výskytem skalních měst

-          krasové oblasti na území ČR

-          lázeňská centra a hlavní rekreační oblasti

-          významné kulturněhistorické pamětihodnosti

-          hlavní kulturní, společenské a sportovní akce konané v ČR

-          akce cestovního ruchu v ČR zaměřené na seniory

 

Dějiny České republiky - přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          výlety do minulosti

-          umění v trysku staletí

-          předělové okamžiky českých dějin

 

Hotelové a lázeňské služby – přednášející Ing. Alena Votoupalová

Anotace předmětu:

-          organizační struktura hotelu

-          historie lázeňství a wellness

-          organizační struktura lázeňské organizace

-          lázeňské služby – základní a doplňkové

-          tvorba balíčků pro samoplátce

 

 

 2. SEMESTR:

Výtvarná kultura  -  přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          základní pojmy výtvarné kultury

-          termíny

-          instituce

-          regionální umění

-          památky UNESCO

 

Činnost cestovních kanceláří - přednášející Ing. Alena Votoupalová

Anotace předmětu:

-          klasifikace cestovních kanceláří a cestovních agentur

-          činnost výjezdových cestovních kanceláří

-          činnost příjezdových cestovních kanceláří

-          pojištění cestovních kanceláří proti krachu

 

Psychologie - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          základy z oblastí osobnostní a vývojové psychologie

-          zdravý životní styl

 

 

 3. SEMESTR:

Marketing - přednášející Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

Anotace předmětu:

-          osvojení základních pojmů marketingu

-          marketingový mix (produkt (výrobek, služba), prodejní cena, prodejní cesty, podpora prodeje)

-          strategie a inovace

 

Základy práva - přednášející Mgr. Jana Dreslerová

Anotace předmětu:

-          listina základních práv a svobod

-          občanské právo (ochrana osobnosti, majetková práva, smlouvy, věcná práva a dědictví)

-          rodinné právo (předmanželská smlouva, rozvod manželství, společné jmění manželů)

 

Komunikace - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          základy slovní a mimoslovní komunikace „řeč těla“

-          možnosti předcházení nedorozuměním

 

 

4. SEMESTR:

Zeměpis cestovního ruchu Evropy – přednášející Mgr. Rostislav Gola

Anotace předmětu:

-          charakteristika hlavních cílů cestovního ruchu v Evropě

-          lokalizace těchto cílů

-          charakteristika vzájemných vazeb mezi přírodním a kulturním potenciálem oblastí a rozvojem cestovního ruchu

 

Dějiny umění - přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          od starověku k současnosti

-          Evropská kultura a umění – od starověku k dnešku

 

Hudební kultura - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          seznámení s vybranými hudebními žánry

-          možnosti využívat hudební zážitky při všedních i slavnostních okamžicích života

 

 

5. SEMESTR:

Zeměpis cestovního ruchu světadílů -  přednášející Mgr. Rostislav Gola

Anotace předmětu:

-          charakteristika hlavních cílů cestovního ruchu ve světě

-          lokalizace těchto cílů

-          charakteristika vzájemných vazeb mezi přírodním a kulturním potenciálem oblastí a rozvojem cestovního ruchu

 

 Společenská etiketa - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          zopakování svého povědomí o společenském chování v zemích Evropy

-          seznámení s rozdíly etikety v různých světových kulturách

  

Technika služeb cestovního ruchu – přednášející Ing. Alena Votoupalová

Anotace předmětu:

-          druhy cestovního ruchu

-          druhy ubytovacích zařízení a jejich klasifikace

-          cestovní pojištění

-          pasové, vízové a celní náležitosti při cestování

-          cestovní medicína a CITES (ochrana rostlin a zvířat)

 

 

6. SEMESTR:

Úvod do ekonomie  - přednášející Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

Anotace předmětu:

-          charakteristika mikroekonomie (nabídka a poptávka jednotlivců, domácností, státu a firem)

-          charakteristika makroekonomie (seznámení s pojmy agregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace, nezaměstnanost, úroková míra, měnový kurz)

 

Základy kulturologie - přednášející PhDr. Jana Řeháková

Anotace předmětu:

-          seznámení s kulturními a náboženskými odlišnostmi v různých civilizacích současného světa

 

Relaxační techniky a metody  - přednášející PhDr. Věra Strakošová

Anotace předmětu:

-          umění odpočívat

-          zdravý životní styl

-          základní techniky dýchání

-          základní techniky cvičení

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY