Projekt "Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů"

 


 

 

GOODWILL - vyšš odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007863.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Cíle bude dosaženo absolvováním odborného vzdělávání pedagogickými pracovníky, zatraktivněním výuky ve formě tandemové výuky a účastí pedagogů na stážích realizovaných u zaměstnavatelů. Zároveň bude posílena personální podpora školy v podobě zajištění pozic Školního kariérového poradce a Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.


Projekt bude realizován v období 1. 10. 2017 - 30. 9. 2019.

 

 

 

V počáteční fázi se pověření pracovníci seznámili s cíli projektu a navrhli realizaci dílčích aktivit. Bylo dohodnuto, že o průběhu projektu budou informováni vyučující na pravidelných poradách pedagogů a studenti i veřejnost prostřednictvím školního webu.  Ve vstupních prostorách do budovy byl umístěn plakát s informacemi o projektu, logy a dalšími povinnými náležitostmi. První akcí byla realizace workshopu o možnostech stáží a spolupráce studentů školy u firmy New Dimension, s. r. o. (podpůrná akce B). Workshop proběhl dne 4. 10. 2017 od 9:00 do 11:00 hodin na půdě školy GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. pod vedením Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů. Majitelka firmy, Mgr. Radka Šušková, představila firmu New Dimension a motivační cestu, jak se stát majitelkou poradenské firmy. Hovořila o vizích do budoucna a možnostech studentských stáží a spolupráce. Poté vystoupila Mgr. Pochvalitová a představila projekt Quo Vadis Moravskoslezský kraj očima mladých za účelem zapojení studentů do projektových aktivit.

 

     
                                

 

V rámci školního kariérového poradenství byly podány studentům třetího ročníku informace o možnostech dalšího studia po absolvování vyšší odborné školy a proběhla beseda s třeťáky – animátory, kteří pohovořili o svých zkušenostech z povinných praxí. Proběhly také dvě individuální konzultace studentů se Školním kariérovým poradcem.

 

Dne 14. 11. 2017 proběhla exkurze ve firmě MARLENKA international, s. r. o. Studenti druhého ročníku byli seznámeni s provozem společnosti a současně byla vyhodnocena spolupráce mezi školou GOODWILL a společností  MARLENKA international, s. r. o. a předneseny odborné požadavky pro praktikanty a potenciální zaměstnance v různých odděleních.

 

Dne 22. 11. 2017 proběhl na Goodwillu podzimní Workshop odborných praxí. Studenti prezentovali zkušenosti, které získali během stáží, např. díky realizaci mobilit v rámci programu Erasmus+. Vedle příkladů dobré praxe se podělili o zážitky spojené s životem v zahraničí. Příjemným zpestřením bylo promítnutí filmu vlastní produkce. Ve druhé části workshopu byly představeny možnosti odborných praxí v roce 2018. Studenti si mimo jiné vyslechli prezentaci majitelů katalánské firmy IPractice.

 

     

 

Na konci listopadu byly realizovány konzultace se studenty prvních ročníků, kteří se zajímali o postup při sjednávání praxí v zahraničí i v ČR. Byl jim představen záměr žádosti o grant z programu Erasmus+ - mobility. Také v listopadu proběhly dvě individuální konzultace studentů se Školním kariérovým poradcem, které se týkaly řešení podmínek plnění studijních povinností.

V prosinci 2017 se studenti druhého a třetího ročníku setkali s Mgr. Fajovou, která jim představila náležitosti realizace a uznání stáží a také nabídku budoucích zaměstnavatelů.

 

Studentům třetích ročníků byly doplněny informace z oblasti profesní etiky o chování ve firmách při dlouhodobé praxi v letním semestru. Byla instalována výstava Digi foto amatérských fotografů v učebnách GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. Proběhly dvě schůzky za účelem konzultace výměny místa praxe a řešení nejasností ohledně stáže.

 

Leden 2018 byl ve znamení realizace kulatého stolu pedagogů školy s ředitelem multibrandu ČSOB, a. s. Frýdek-Místek, Bc. Michalem Klimešem.  Akce proběhla dne 24. 01. 2018. Zúčastnili se jí pedagogové GOODWILL – vyšší odborné školy, s. r. o. a Bc. Klimeš. Cílem bylo navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování. Představen byl program ČSOB „Studuj a pracuj“ a možnosti i podmínky spolupráce. Vybraní studenti absolvují fiktivní výběrové řízení, které simuluje průběh reálného řízení se všemi náležitostmi a ve stejném časovém úseku (cca 4 hodiny). Dále dva vybraní studenti absolvují odbornou praxi ve dvou pobočkách ČSOB (od května 2018). Dalším bodem bylo projednání témat, která by prezentovali zaměstnanci ČSOB ve výuce. Témata navrhnou vyučující odborných ekonomických předmětů a budou schválena v součinnosti s pracovníky ČSOB.

 

        

 

V oblasti práce Školního kariérového poradce byly také v měsíci lednu řešeny individuální záležitosti studentů.

 

         

 

 

 

 

PROJEKT "ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY