Projekt "Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů"

 


 

 

GOODWILL - vyšš odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007863.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Cíle bude dosaženo absolvováním odborného vzdělávání pedagogickými pracovníky, zatraktivněním výuky ve formě tandemové výuky a účastí pedagogů na stážích realizovaných u zaměstnavatelů. Zároveň bude posílena personální podpora školy v podobě zajištění pozic Školního kariérového poradce a Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.


Projekt bude realizován v období 1. 10. 2017 - 30. 9. 2019.

 

 

 

V počáteční fázi se pověření pracovníci seznámili s cíli projektu a navrhli realizaci dílčích aktivit. Bylo dohodnuto, že o průběhu projektu budou informováni vyučující na pravidelných poradách pedagogů a studenti i veřejnost prostřednictvím školního webu.  Ve vstupních prostorách do budovy byl umístěn plakát s informacemi o projektu, logy a dalšími povinnými náležitostmi. První akcí byla realizace workshopu o možnostech stáží a spolupráce studentů školy u firmy New Dimension, s. r. o. (podpůrná akce B). Workshop proběhl dne 4. 10. 2017 od 9:00 do 11:00 hodin na půdě školy GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. pod vedením Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů. Majitelka firmy, Mgr. Radka Šušková, představila firmu New Dimension a motivační cestu, jak se stát majitelkou poradenské firmy. Hovořila o vizích do budoucna a možnostech studentských stáží a spolupráce. Poté vystoupila Mgr. Pochvalitová a představila projekt Quo Vadis Moravskoslezský kraj očima mladých za účelem zapojení studentů do projektových aktivit.

 

     
                                

 

V rámci školního kariérového poradenství byly podány studentům třetího ročníku informace o možnostech dalšího studia po absolvování vyšší odborné školy a proběhla beseda s třeťáky – animátory, kteří pohovořili o svých zkušenostech z povinných praxí. Proběhly také dvě individuální konzultace studentů se Školním kariérovým poradcem.

 

Dne 14. 11. 2017 proběhla exkurze ve firmě MARLENKA international, s. r. o. Studenti druhého ročníku byli seznámeni s provozem společnosti a současně byla vyhodnocena spolupráce mezi školou GOODWILL a společností  MARLENKA international, s. r. o. a předneseny odborné požadavky pro praktikanty a potenciální zaměstnance v různých odděleních.

 

Dne 22. 11. 2017 proběhl na Goodwillu podzimní Workshop odborných praxí. Studenti prezentovali zkušenosti, které získali během stáží, např. díky realizaci mobilit v rámci programu Erasmus+. Vedle příkladů dobré praxe se podělili o zážitky spojené s životem v zahraničí. Příjemným zpestřením bylo promítnutí filmu vlastní produkce. Ve druhé části workshopu byly představeny možnosti odborných praxí v roce 2018. Studenti si mimo jiné vyslechli prezentaci majitelů katalánské firmy IPractice.

 

     

 

Na konci listopadu byly realizovány konzultace se studenty prvních ročníků, kteří se zajímali o postup při sjednávání praxí v zahraničí i v ČR. Byl jim představen záměr žádosti o grant z programu Erasmus+ - mobility. Také v listopadu proběhly dvě individuální konzultace studentů se Školním kariérovým poradcem, které se týkaly řešení podmínek plnění studijních povinností.

V prosinci 2017 se studenti druhého a třetího ročníku setkali s Mgr. Fajovou, která jim představila náležitosti realizace a uznání stáží a také nabídku budoucích zaměstnavatelů.

 

Studentům třetích ročníků byly doplněny informace z oblasti profesní etiky o chování ve firmách při dlouhodobé praxi v letním semestru. Byla instalována výstava Digi foto amatérských fotografů v učebnách GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. Proběhly dvě schůzky za účelem konzultace výměny místa praxe a řešení nejasností ohledně stáže.

 

Leden 2018 byl ve znamení realizace kulatého stolu pedagogů školy s ředitelem multibrandu ČSOB, a. s. Frýdek-Místek, Bc. Michalem Klimešem.  Akce proběhla dne 24. 01. 2018. Zúčastnili se jí pedagogové GOODWILL – vyšší odborné školy, s. r. o. a Bc. Klimeš. Cílem bylo navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování. Představen byl program ČSOB „Studuj a pracuj“ a možnosti i podmínky spolupráce. Vybraní studenti absolvují fiktivní výběrové řízení, které simuluje průběh reálného řízení se všemi náležitostmi a ve stejném časovém úseku (cca 4 hodiny). Dále dva vybraní studenti absolvují odbornou praxi ve dvou pobočkách ČSOB (od května 2018). Dalším bodem bylo projednání témat, která by prezentovali zaměstnanci ČSOB ve výuce. Témata navrhnou vyučující odborných ekonomických předmětů a budou schválena v součinnosti s pracovníky ČSOB.

 

        

 

V oblasti práce Školního kariérového poradce byly také v měsíci lednu řešeny individuální záležitosti studentů.

 

V měsíci únoru (21. 2. 2018) navštívil naši školu Ing. Miroslav Wisnar, majitel CESTOVNÍ KANCELÁŘE WISNAR groupe mondiale, s.r.o., aby přednášel na téma práce průvodce v cestovním ruchu. Poutavý výklad obohatil studenty nejen o řadu praktických poznatků, ale také o nabídku vyzkoušet si práci průvodce v rámci plánovaných poznávacích zájezdů CK WISNAR.

 

  

 

Probíhala také příprava a instalace objektů Kreativní výstavy studentů Goodwillu. Konzultovány byly problémy dvou studentů – v prvním případě byl navržen časový postup pro splnění studijních povinností při opakování ročníku a ve druhém případě byly řešeny zdravotní problémy, které jsou omezujícím faktorem při účasti ve výuce.

 

1. března 2018 se studenti setkali s panem Michalem Klimešem, ředitelem pobočky multibrandu ČSOB, a. s. a pracovnicí personálního oddělení, paní Terezou Mačákovou. Akce navázala na kulatý stůl s pedagogy školy, který proběhl v lednu 2018. Tentokrát byl workshop určen pro studenty. Byli seznámeni s produkty ČSOB, postavením na trhu i nabídkou pracovních příležitostí. Následovalo představení programu Studuj a pracuj, včetně podmínek spolupráce. Studenti projevili zájem o tuto formu odborné praxe v období podzim 2018, proto byl přesunut plánovaný termín zahájení stáží z května 2018 právě na podzimní období. Následovalo fiktivní výběrové řízení, které simulovalo průběh reálného řízení se všemi náležitostmi a ve stejném časovém úseku (ca 4 hodiny).

 

   

 

Studenti animací připravovali program večírku v penzionu Křivý pes. Byla konzultována příprava pro vstup na trh práce (příprava na rozdělení studijních povinností v důsledku nástupu na pracovní pobyt v zahraničí, který potrvá pět měsíců) – studentka druhého ročníku oboru Animace v cestovním ruchu byla vybrána na pozici animátorky na Kypru. Dále byla projednána podpora studenta s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V dubnu (11. 4. 2018) se na naši školu vrátil Ing. Miroslav Wisnar, majitel CESTOVNÍ KANCELÁŘE WISNAR groupe mondiale, s.r.o. Tentokrát vedl v tandemu výuku s vyučující předmětu Cestovní kancelář, Ing. Alenou Votoupalovou. Cílem bylo připravit kompletní zájezd do Itálie. Studenti se seznámili s plánováním programu, zajištěním dopravy, ubytování a průvodcovských služeb, obchodní korespondencí, kalkulací a sestavením propagačního letáku.

 

  

 

Probíhala setkání se studentem s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami i konzultace se studentkou, která se dostala do časového skluzu při vykonávání zkoušek a psaní absolventské práce. Realizován byl pohovor se studentem třetího ročníku, který přemýšlí o dalším pracovním uplatnění po ukončení školy.

 

V květnu proběhl workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy v hotelu Prosper na Čeladné (9. 5. 2018). Studenti prvního ročníku oboru Cestovní ruch byli přijati ředitelem hotelu, panem Tomášem Krejčím, který je provedl objektem, seznámil s prací v jednotlivých odděleních a realizoval přednášku o provozu hotelu, ekonomice i propagaci. Zajímavé bylo setkání s absolventkou školy, která jim přiblížila práci recepční, včetně požadavků na tuto pozici.

 

V rámci aktivit školního kariérového poradce se řešil problém studenta – vrcholového sportovce, ohledně koordinace studijních požadavků se sportovními povinnostmi. Dále probíhalo monitorování situace studenta s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Proběhla setkání se studentkou druhého ročníku, která má zájem pracovat jako animátorka a průvodkyně v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Konzultováno bylo přesunutí vykonání absolutorií na září 2018 se studentkou třetího ročníku. Probrána byla možnost vedení sportovního animačního programu na oslavě Dne dětí na Hukvaldech. Zájem o tuto aktivitu měl student druhého ročníku.

 

Měsíc červen byl ve znamení spolupráce se spolkem Tábor U Kateřiny Štramberk, z. s. Pan Novobilský pohovořil se studenty o aktivitách spolku, vyhodnotil dosavadní spolupráci a nabídl účast na tvorbě a vedení animačních programů. Workshop proběhl na půdě školy Goodwill dne 12. 6. 2018.

         

 

Školní kariérový poradce řešil problémy studentů připravujících se na absolutoria a také jejich situaci po vykonání závěrečných zkoušek.

 

Proběhla příprava prázdninových aktivit v rámci projektu.

 

Od zahájení projektu do konce června 2018 byla realizována také řada odborných stáží pedagogů školy. PhDr. Jana Řeháková absolvovala stáže ve firmách Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. a Tábor U Kateřiny Štramberk, z. s., Ing. Alena Votoupalová ve firmách Vítězslava Lebeděvová – CK WES a WISNAR groupe mondiale s.r.o. V této cestovní kanceláři absolvoval stáž také Mgr. Rostislav Gola – kromě toho také v CK BEMETT s.r.o. Ing. Šárka Cudziková zase ve firmě Svět vzdělávání, z.s. Vedle prohloubení odborných znalostí a aktualizace výukových materiálů čí návrhů pro úpravu výukových modulů se hovořilo o lepším propojení teoretické a praktické přípravy a také byla vyhodnocena dosavadní spolupráce a navrženy plány další kooperace. Závěry byly předneseny vedení školy a sdíleny na pravidelných poradách pedagogů školy.

 

 

 

PROJEKT "ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY