povinně zveřejňované informace

Informace o činnosti GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. v oblasti poskytování informací

Postup podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela. Náležitosti žádosti jsou:

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu tohoto zákona.

Hrazení nákladů

Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli. Na žádost žadatele musí škola potvrdit předpokládanou výši nákladů. Škola nebo školské zařízení může podmínit vydání informací zaplacením nákladů nebo zálohy.

O úhradě předpokládaných nákladů škola informuje žadatele předem. Úhrada je příjmem školy nebo školského zařízení.

GOODWILL – vyšší odborné škole, s. r. o. dle zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2023 bylo podáno:

zároveň: