Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Postup při odvolání proti vydanému rozhodnutí

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. vydává v souladu s § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění Rozhodnutí o přijetí ke studiu studentů vyšší odborné školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení studentovi. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky vyšší odborné školy RNDr. Kamily Slovákové, Ph.D., jejíž činnosti vykonává GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podle ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 téhož zákona, musí obsahovat údaje, proti kterým rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

Organizační struktura GOODWILL – vyšší odborné školy ZDE

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Základní právní předpisy, které upravují oblast školství: Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práva a svobod Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku Ústavní zákon č. […]

Informace o činnosti GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. v oblasti poskytování informací

Postup podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: Datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela. Náležitosti žádosti jsou: komu je podání určeno; kdo je činí – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště (žádost nelze […]

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. (dále jen “VOŠ GOODWILL”), se sídlem Bruzovská 2589, 738 01  Frýdek-Místek, IČO:25364294, jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. […]

Prohlášení o přístupnosti

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a […]