projekty

Šablony II – Zkvalitnění výuky II

PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016457.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Cíle bude dosaženo absolvováním odborného vzdělávání pedagogickými pracovníky, sdílením zkušeností pedagogů, zatraktivněním výuky ve formě tandemové výuky a účastí pedagogů na stážích realizovaných u zaměstnavatelů. Ve škole také proběhnou projektové dny. Zároveň bude posílena personální podpora školy v podobě zajištění pozic Školního kariérového poradce a Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Projekt bude realizován v období 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021.

Projekt „Šablony I“ je úspěšně za námi. Podařila se nám naplnit veškerá vytyčená kritéria, proto je čas vrhnout se na pokračování, tedy na „dvojku“. Úvod byl stejný – v říjnu 2019 proběhla schůzka pověřených pedagogů se zástupci vedení školy, aby byly probrány cíle projektu a návrhy na realizaci jednotlivých aktivit. Bylo dohodnuto, že o průběhu projektu budou informováni učitelé na pravidelných poradách pedagogů a studenti i veřejnost prostřednictvím školního webu a facebooku.  Ve vstupních prostorách do budovy byl umístěn plakát s informacemi o projektu, logy a dalšími povinnými náležitostmi.

První akcí byla realizace workshopu o možnostech stáží a spolupráce studentů školy ve firmě JUTA AGENCY s.r.o. (podpůrná akce B). Workshop proběhl dne 15. 10. 2019 od 9:50 do 11:50 hodin na půdě školy Goodwill – vyšší odborná škola, s.r.o. Atraktivní prezentaci okořenila skutečnost, že majitel firmy, pan Jaroslav Faldyna, DiS., je absolventem naší vyšší odborné školy. Mohl tedy představit přínos studia pro své podnikatelské aktivity. Zajímavá byla také pasáž věnovaná organizaci festivalu Beats for love.  Pan Faldyna popsal velmi konkrétně náplň práce pro potenciální praktikanty, brigádníky i zaměstnance z řad studentů všech oborů. Ti mohou spolupracovat jak při organizaci festivalu Beats for love, tak s firmou JUTA AGENCY s.r.o. (např. v oblasti logistiky). Přednáška byla velmi přínosná z pohledu předání zkušeností i nabídky pracovních míst.

Školní kariérový poradce řešil problematiku pozdějšího nástupu ke studiu; zabýval se zejména profilem absolventa oboru a možnostmi uplatnění na trhu práce po absolvování studia. Studentce s potřebou podpůrných opatření byly navrženy postupy studia v jednotlivých předmětech při opakování ročníku.

4. 11. 2019 navštívila naši školu paní Bc. Karla Kopecká, personální poradce ostravské firmy Jak na pohovory s.r.o. Akce navázala na úspěšný únorový workshop, tentokrát byla určena pro studenty prvního ročníku. Hlavním cílem bylo připravit studenty na přijímací pohovor. Účastníci workshopu získali hodnotné praktické informace.

Školní kariérový poradce pomáhal studentům se sestavováním profesních životopisů a řešil problém zahraniční studentky s potížemi při porozumění českého jazyka.

Prosinec patřil již tradiční akci, Workshopu odborných praxí (podpůrná akce D). Konal se dne 2. 12. 2019. Vedoucí praxí, Mgr. Zdeňka Fajová, zahájila setkání informacemi o povinných stážích. Studenti aktuálního třetího ročníku prezentovali zkušenosti, které nabyli díky konání povinných odborných praxí na konci letního výukového období. Stáže vykonávali v České republice i v zahraničí. Velmi přínosným bodem prezentací bylo uvedení příkladů dobré praxe. Workshop měl za cíl nejen prezentovat závěry realizovaných praxí, ale také motivovat k účasti na praktickém odborném vzdělávání v tuzemsku i v zahraničí. Za tímto účelem byly představeny nabídky partnerských organizací ve Španělsku (osobně vystoupili zástupci společnosti iPractice a zprostředkována byla prezentace FestaMusic Grup na pobřeží Costa Brava) nebo v Řecku (Kalamaki Travel). Studenti získali také informace o programu Work & Travel.

Školní kariérový poradce individuálně konzultoval možnosti budoucího uplatnění v pracovním procesu u studentky, která zvažuje setrvání na VOŠ Goodwill. Proběhla také individuální konzultace před přijímacím pohovorem.

Vedle akcí v prostředí školy byly zorganizovány odborné exkurze. Studenti druhého ročníku navštívili firmu MARLENKA international, s. r. o. a všechny ročníky Hotel Bauer Superior ****. Nejednalo se pouze o pasivní vstřebávání informací; studenti zpracovali zadané úkoly a seznámili se s odbornými požadavky na praktikanty a potenciální zaměstnance v různých odděleních.

V lednu 2020 bylo zorganizováno setkání studentů a pedagogů školy s Janem Rykalukem, MBA a  Michalem Horníčkem, MBA, majiteli účetní a daňové kanceláře TOPTAX s.r.o., kavárny s pražírnou Lucy´s cafe a penzionu Stará pošta. Pánové představili své firmy, pohovořili o záležitostech spojených se založením společností a uvedli řadu podnětných příkladů z praxe. Motivovali studenty k učení se poznatkům z účetnictví. Posluchači využili ohromného potenciálu zkušeností obou odborníků získaných podnikáním v rozličných oborech. Školní kariérový poradce řešil individuální potřeby studentek, které se týkaly přípravy pro vstup na trh práce.

18. 2. 2020 přijal pozvání k účasti na workshopu o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů Dávid Józsa, DiS., absolvent VOŠ Goodwill a zaměstnanec společnosti Grupotel Hotels & Resorts. Představil zajímavou pracovní pozici a možnosti spolupráce, ale také neocenitelný přínos odborné stáže v rámci projektu mobilit pro své budoucí profesní uplatnění. Školní kariérový poradce vedl individuální pohovory ohledně přípravy pro vstup na trh práce a podpory studentky s potřebou podpůrných opatření.

Začátkem března 2020 jsme ještě stihli zrealizovat workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů se zástupci společnosti Kalamaki Travel se sídlem ve městě Chania na řeckém ostrově Kréta, panem Miltiadisem Despotakisem a paní Ivanou Feglarovou. S uvedenou CK již dlouhodobě spolupracujeme a také letos byly studentům nabídnuty pozice pro vykonání zahraničních stáží. Bohužel v následujícím období byl již projekt ovlivněn vládními opatřeními v důsledku pandemie Covid 19. Muselo být projednáno fungování projektových aktivit i v následujícím složitém období. Školní kariérový poradce vedl individuální pohovory ohledně přípravy pro vstup na trh práce a podpory studentky s potřebou podpůrných opatření.

Duben 2020 se nesl ve znamení „objevování“ technických možností online setkávání. Zkušenosti z distanční výuky byly úspěšně přeneseny také do projektových aktivit, proto mohl proběhnout kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování formou online setkání prostřednictvím Google Hangouts Meet. Setkání se zúčastnili Ing. Miroslav Wisnar, majitel CK WISNAR groupe mondiale s.r.o., a pedagogové VOŠ Goodwill. Pan Wisnar seznámil vyučující s aktuální problematikou fungování cestovních kanceláří a organizování zájezdů v době pandemie Covid-19. Následovala diskuze k průběhu další spolupráce mezi CK WISNAR a VOŠ Goodwill, která byla přerušena díky zmíněné pandemii – zejména o aktivity zapojení odborníka z praxe do výuky, spolupráce se studenty při organizování zájezdu a spolupráce s vyučujícím předmětu Zeměpis cestovního ruchu, Mgr. Rostislavem Golou, při organizaci zájezdu do Wachau a na jižní Moravu. Také činnost školního kariérového poradce byla ovlivněna vládními opatřeními v důsledku pandemie Covid19. Veškeré konzultace v měsíci dubnu byly vedeny formou videokonferencí.

19. května 2020 proběhl online workshop s úspěšným absolventem VOŠ Goodwill, Viktorem Kohoutem, DiS. Vedle pana Kohouta se akce zúčastnili studenti a učitelé. Přednášející povyprávěl o svých aktivitách – v současné době působí v rodinné CK BAVI, organizuje letní tábory, má svou vlastní show pro děti Šašek Viky, moderuje a je DJ. Workshop byl velmi přínosný, kreativní a motivační; nabídnuty byly pozice pro praktikanty na letních táborech.

V rámci odborného vzdělávání pedagogů byly ukončeny stáže vyučující předmětů Technika obchodního jednání, management, Psychologie, Komunikace a Animace, PhDr. Jany Řehákové, ve firmě Jak na pohovory s.r.o. se sídlem v Ostravě a vyučující odborných předmětů cestovního ruchu, Ing. Aleny Votoupalové, v CK BEMETT, s.r.o.. Školní kariérový poradce se zabýval online-konzultacemi v oblasti přípravy pro vstup na trh práce.

Také v červnu 2020 proběhl kulatý stůl prostřednictvím Google Hangouts Meet. Hostem byl Ing. Roman Kožušník, vedoucí oddělení supervize a regulatorní monitoring, Modrá pyramida, Praha. Setkání se zúčastnili pedagogové VOŠ Goodwill. Pan Kožušník prezentoval náplň práce oddělení a probral možnosti spolupráce na úrovni poboček. Přednáška na odborné téma byla přínosná nejen pro vyučující ekonomických předmětů. Náplní práce školního kariérového poradce byly zejména individuální konzultace, které se týkaly skloubení dlouhodobých letních brigád se studiem.PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.