projekty

Šablony II – Zkvalitnění výuky II

PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. byla příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016457. Projekt byl realizován v období 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021.

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Cíle bylo dosaženo absolvováním odborného vzdělávání pedagogickými pracovníky, sdílením zkušeností pedagogů, zatraktivněním výuky ve formě tandemové výuky a účastí pedagogů na stážích realizovaných u zaměstnavatelů. Ve škole také proběhnou projektové dny. Zároveň byla posílena personální podpora školy v podobě zajištění pozic Školního kariérového poradce a Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.


Zhodnocení projektu a popis proběhlých akcí: projekt „Šablony I“ je úspěšně za námi. Podařila se nám naplnit veškerá vytyčená kritéria, proto je čas vrhnout se na pokračování, tedy na „dvojku“. Úvod byl stejný – v říjnu 2019 proběhla schůzka pověřených pedagogů se zástupci vedení školy, aby byly probrány cíle projektu a návrhy na realizaci jednotlivých aktivit. Bylo dohodnuto, že o průběhu projektu budou informováni učitelé na pravidelných poradách pedagogů a studenti i veřejnost prostřednictvím školního webu a facebooku.  Ve vstupních prostorách do budovy byl umístěn plakát s informacemi o projektu, logy a dalšími povinnými náležitostmi.

První akcí byla realizace workshopu o možnostech stáží a spolupráce studentů školy ve firmě JUTA AGENCY s.r.o. (podpůrná akce B). Workshop proběhl dne 15. 10. 2019 od 9:50 do 11:50 hodin na půdě školy Goodwill – vyšší odborná škola, s.r.o. Atraktivní prezentaci okořenila skutečnost, že majitel firmy, pan Jaroslav Faldyna, DiS., je absolventem naší vyšší odborné školy. Mohl tedy představit přínos studia pro své podnikatelské aktivity. Zajímavá byla také pasáž věnovaná organizaci festivalu Beats for love.  Pan Faldyna popsal velmi konkrétně náplň práce pro potenciální praktikanty, brigádníky i zaměstnance z řad studentů všech oborů. Ti mohou spolupracovat jak při organizaci festivalu Beats for love, tak s firmou JUTA AGENCY s.r.o. (např. v oblasti logistiky). Přednáška byla velmi přínosná z pohledu předání zkušeností i nabídky pracovních míst.

Školní kariérový poradce řešil problematiku pozdějšího nástupu ke studiu; zabýval se zejména profilem absolventa oboru a možnostmi uplatnění na trhu práce po absolvování studia. Studentce s potřebou podpůrných opatření byly navrženy postupy studia v jednotlivých předmětech při opakování ročníku.

4. 11. 2019 navštívila naši školu paní Bc. Karla Kopecká, personální poradce ostravské firmy Jak na pohovory s.r.o. Akce navázala na úspěšný únorový workshop, tentokrát byla určena pro studenty prvního ročníku. Hlavním cílem bylo připravit studenty na přijímací pohovor. Účastníci workshopu získali hodnotné praktické informace.

Školní kariérový poradce pomáhal studentům se sestavováním profesních životopisů a řešil problém zahraniční studentky s potížemi při porozumění českého jazyka.

Prosinec patřil již tradiční akci, Workshopu odborných praxí (podpůrná akce D). Konal se dne 2. 12. 2019. Vedoucí praxí, Mgr. Zdeňka Fajová, zahájila setkání informacemi o povinných stážích. Studenti aktuálního třetího ročníku prezentovali zkušenosti, které nabyli díky konání povinných odborných praxí na konci letního výukového období. Stáže vykonávali v České republice i v zahraničí. Velmi přínosným bodem prezentací bylo uvedení příkladů dobré praxe. Workshop měl za cíl nejen prezentovat závěry realizovaných praxí, ale také motivovat k účasti na praktickém odborném vzdělávání v tuzemsku i v zahraničí. Za tímto účelem byly představeny nabídky partnerských organizací ve Španělsku (osobně vystoupili zástupci společnosti iPractice a zprostředkována byla prezentace FestaMusic Grup na pobřeží Costa Brava) nebo v Řecku (Kalamaki Travel). Studenti získali také informace o programu Work & Travel.

Školní kariérový poradce individuálně konzultoval možnosti budoucího uplatnění v pracovním procesu u studentky, která zvažuje setrvání na VOŠ Goodwill. Proběhla také individuální konzultace před přijímacím pohovorem.

Vedle akcí v prostředí školy byly zorganizovány odborné exkurze. Studenti druhého ročníku navštívili firmu MARLENKA international, s. r. o. a všechny ročníky Hotel Bauer Superior ****. Nejednalo se pouze o pasivní vstřebávání informací; studenti zpracovali zadané úkoly a seznámili se s odbornými požadavky na praktikanty a potenciální zaměstnance v různých odděleních.

V lednu 2020 bylo zorganizováno setkání studentů a pedagogů školy s Janem Rykalukem, MBA a  Michalem Horníčkem, MBA, majiteli účetní a daňové kanceláře TOPTAX s.r.o., kavárny s pražírnou Lucy´s cafe a penzionu Stará pošta. Pánové představili své firmy, pohovořili o záležitostech spojených se založením společností a uvedli řadu podnětných příkladů z praxe. Motivovali studenty k učení se poznatkům z účetnictví. Posluchači využili ohromného potenciálu zkušeností obou odborníků získaných podnikáním v rozličných oborech. Školní kariérový poradce řešil individuální potřeby studentek, které se týkaly přípravy pro vstup na trh práce.

18. 2. 2020 přijal pozvání k účasti na workshopu o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů Dávid Józsa, DiS., absolvent VOŠ Goodwill a zaměstnanec společnosti Grupotel Hotels & Resorts. Představil zajímavou pracovní pozici a možnosti spolupráce, ale také neocenitelný přínos odborné stáže v rámci projektu mobilit pro své budoucí profesní uplatnění. Školní kariérový poradce vedl individuální pohovory ohledně přípravy pro vstup na trh práce a podpory studentky s potřebou podpůrných opatření.

Začátkem března 2020 jsme ještě stihli zrealizovat workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů se zástupci společnosti Kalamaki Travel se sídlem ve městě Chania na řeckém ostrově Kréta, panem Miltiadisem Despotakisem a paní Ivanou Feglarovou. S uvedenou CK již dlouhodobě spolupracujeme a také letos byly studentům nabídnuty pozice pro vykonání zahraničních stáží. Bohužel v následujícím období byl již projekt ovlivněn vládními opatřeními v důsledku pandemie Covid 19. Muselo být projednáno fungování projektových aktivit i v následujícím složitém období. Školní kariérový poradce vedl individuální pohovory ohledně přípravy pro vstup na trh práce a podpory studentky s potřebou podpůrných opatření.

Duben 2020 se nesl ve znamení „objevování“ technických možností online setkávání. Zkušenosti z distanční výuky byly úspěšně přeneseny také do projektových aktivit, proto mohl proběhnout kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování formou online setkání prostřednictvím Google Hangouts Meet. Setkání se zúčastnili Ing. Miroslav Wisnar, majitel CK WISNAR groupe mondiale s.r.o., a pedagogové VOŠ Goodwill. Pan Wisnar seznámil vyučující s aktuální problematikou fungování cestovních kanceláří a organizování zájezdů v době pandemie Covid-19. Následovala diskuze k průběhu další spolupráce mezi CK WISNAR a VOŠ Goodwill, která byla přerušena díky zmíněné pandemii – zejména o aktivity zapojení odborníka z praxe do výuky, spolupráce se studenty při organizování zájezdu a spolupráce s vyučujícím předmětu Zeměpis cestovního ruchu, Mgr. Rostislavem Golou, při organizaci zájezdu do Wachau a na jižní Moravu. Také činnost školního kariérového poradce byla ovlivněna vládními opatřeními v důsledku pandemie Covid19. Veškeré konzultace v měsíci dubnu byly vedeny formou videokonferencí.

19. května 2020 proběhl online workshop s úspěšným absolventem VOŠ Goodwill, Viktorem Kohoutem, DiS. Vedle pana Kohouta se akce zúčastnili studenti a učitelé. Přednášející povyprávěl o svých aktivitách – v současné době působí v rodinné CK BAVI, organizuje letní tábory, má svou vlastní show pro děti Šašek Viky, moderuje a je DJ. Workshop byl velmi přínosný, kreativní a motivační; nabídnuty byly pozice pro praktikanty na letních táborech.

V rámci odborného vzdělávání pedagogů byly ukončeny stáže vyučující předmětů Technika obchodního jednání, management, Psychologie, Komunikace a Animace, PhDr. Jany Řehákové, ve firmě Jak na pohovory s.r.o. se sídlem v Ostravě a vyučující odborných předmětů cestovního ruchu, Ing. Aleny Votoupalové, v CK BEMETT, s.r.o.. Školní kariérový poradce se zabýval online-konzultacemi v oblasti přípravy pro vstup na trh práce.

Také v červnu 2020 proběhl kulatý stůl prostřednictvím Google Hangouts Meet. Hostem byl Ing. Roman Kožušník, vedoucí oddělení supervize a regulatorní monitoring, Modrá pyramida, Praha. Setkání se zúčastnili pedagogové VOŠ Goodwill. Pan Kožušník prezentoval náplň práce oddělení a probral možnosti spolupráce na úrovni poboček. Přednáška na odborné téma byla přínosná nejen pro vyučující ekonomických předmětů. Náplní práce školního kariérového poradce byly zejména individuální konzultace, které se týkaly skloubení dlouhodobých letních brigád se studiem.

O prázdninách 2020 proběhly dva kulaté stoly pedagogů školy – 3. 7. s Ing. Renátou Koloničnou na téma aktivity poradenské činnosti v oblasti účetnictví a daní a 27. 8. s majitelem cestovní kanceláře BEMETT s.r.o., Ing. Jaromírem Cagašem. Probrány byly mimo jiné také možnosti realizace virtuálních stáží. Školní kariérový poradce řešil individuální konzultace.

V září 2020 jsme mohli realizovat workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů ve fyzické podobě (17. 9.). Pozvání přijal Bc. Josef Ženčák, spolumajitel firmy Firemky, s.r.o. Pohovořil o aktivitách subjektu, nabídl brigády a zaujal akční prezentací, během které zapojil posluchače do aktivit. Školní kariérový poradce pomáhal při přípravě na pracovní pohovor a konzultoval možnou změnu oboru u studentky prvního ročníku.

Od října 2020 zamezila vládní opatření konání akcí prezenční formou, proto jsme využili Google Meet. 27. 10. přednášela Martina Světelská DiS., zaměstnankyně digitální marketingové agentury AVEDEO s.r.o. se sídlem v Ostravě. Digitální marketing oslovil nejen studenty, ale také pedagogy školy. Školní kariérový poradce seznámil s fázemi obchodní schůzky studentku, která se připravuje na povolání letušky a řešil sestavení studijního plánu u studentky s pozdějším nástupem do prvního ročníku.

Také listopadový workshop (25. 11.) se nesl ve znamení marketingu. Odborníkem z praxe byl Ing. Tomáš Skotnica, marketingový pracovník beskydského resortu Sepetná. Posluchači byli obohaceni o poznatky z oblasti marketingu cestovního ruchu a práce marketingového oddělení resortu. Studenti reagovali na nabídku praktikantských míst s možností pozdějšího přijetí do pracovního poměru. Školní kariérový poradce vedl individuální konzultace s cílem připravit pracovní pohovor nanečisto a také pomáhal řešit problém studentky s potřebou podpůrným opatření.

V prosinci proběhl tradiční Workshop odborných praxí (podpůrná akce D). 7. 12. 2020 sdíleli studenti poznatky ze stáží v době pandemie Covid-19. Vzhledem k aktuální situaci byly možné prezentace partnerských organizací pouze zprostředkovanou formou. Školní kariérový poradce konzultoval problematiku skloubení školních a pracovních povinností a také problémy se zvládáním online výuky.

V lednu 2021 jsme realizovali online kulatý stůl pedagogů školy s Mgr. Radkou Šuškovou, jednatelkou společnosti New Dimension s.r.o. S uvedenou firmou máme dlouhodobou spolupráci, vyhodnoceny byly výsledky kooperace a definovány další oblasti, např. v oblasti start up, včetně nabídky zprostředkování kontaktů na organizace, které se danou problematikou zabývají (např. Patrioti MSK), či zajištění přednášky odborníků z praxe, kteří založili vlastní start up. Paní Šušková se zabývala také možnostmi rozvíjení podnikatelského nápadu s využitím Lean Canvas či Business Canvas. Zdůraznila význam networkingu a sociálních sítí, zejména znalost LinkedIn. Konzultovány byly výstupy z praxí a moderní metody sebeprezentace při přijímacím pohovoru, včetně využití videoprezentace. Školní kariérový poradce konzultoval sestavení životopisu a v jiném případě radil, jak pracovat s problematickými klienty – o pomoc požádala studentka, která vykonává brigádu při studiu.

25. 2. 2021 vedla workshop pro studenty i vyučující Gabriela Kocichová, DiS., zástupkyně ředitele příspěvkové organizace Národní dům ve Frýdku-Místku. Uvedla příklady akcí, které jsou organizovány pod značkou KulturaFM a představila nabídku praxí pro studenty VOŠ Goodwill. Školní kariérový poradce konzultoval se studentkou třetího ročníku možnosti navazujícího studia na vysoké škole, další poradenství směřoval ke studentce, která požádala o radu v oblasti propojení osobního růstu s nabízenými pracovními pozicemi po ukončení závěrečného ročníku.

V březnu (17. 3. 2021) jsme využili nabídku na realizaci workshopu v rámci aktivity Národní týden trénování paměti, který organizuje Česká společnost pro trénování paměti. Mgr. Göttlicherová představila aktivity společnosti a také své lektorské působení. Studenti i pedagogové si vyzkoušeli celou škálu paměťových cvičení a byli motivování pro práci lektora kurzů zaměřených na trénink paměti. Školní kariérový poradce konzultoval postup přípravy na přijímací pohovor a prezentaci příloh. Zahájil sérii setkání se studentem s potřebou podpůrných opatření, který nezvládal online výuku.

V dubnu 2021 jsme pokračovali v sérii online workshopů prostřednictvím Google Meet. Prezentoval ředitel Moravskoslezského inovačního centra Ostrava a.s., pan Pavel Csank. Přiblížil fungování ostravského technologického parku a možnosti začínajících podnikatelů při spolupráci ve vývojových centrech. V následujícím bloku se zabýval problematikou Start Up firem. Pan Csank nabídl možnosti exkurze v MSIC a také realizaci odborné stáže v MSIC, popř. možnost stínování úspěšného realizátora startupového projektu. V rámci aktivity Odborník ve výuce přednášel majitel CK BEMETT, Ing. Jaromír Cagaš. Šlo o předmět Cestovní kancelář a prezentace byla vedená prostřednictvím Google Meet. Školní kariérový poradce řešil problém se studentkou, která má zdravotní komplikace po úraze a nemůže se plně věnovat psaní absolventské práce a přípravě na zkoušky. Pokračovala sezení se studentem s potřebou podpůrných opatření, který nezvládal online výuku.

V květnu 2021 byl realizován kulatý stůl pedagogů VOŠ Goodwill s Ing. Pavlou Dudysovou, zastupitelkou a členkou Rady města Český Těšín. Paní Dudysová byla pozvána, protože řada absolventů VOŠ Goodwill pracuje ve státní správě; studenti vykonávají ve státní správě také odborné praxe. Cílem bylo představení aktivit radních a zaměstnanců městského úřadu, ale také požadavků na odborné znalosti stážistů či zaměstnanců. Školní kariérový poradce vedl individuální konzultace se zaměřením na vstup na trh práce.

V květnu 2021 proběhly také dva projektové dny, které vedli odborník z praxe, Mgr. Radka Šušková, jednatelka společnosti New Dimension s.r.o. a vyučující předmětu Projektové řízení, Mgr. Rostislav Gola. Hlavním cílem bylo představit formou projektových aktivit agilní řízení strategií.

Červnový workshop byl určen pro studenty prvního ročníku. 7. 6. 2021 přednášela paní Mariana Dachová, zkušená koučka z firmy Centered Transitions a představila kompletní proces žádosti o práci se zaměřením na vypracování excelentního životopisu a přípravy na pracovní pohovor. Ze své letité praxe čerpala při uvedení častých chyb a seznámila studenty s moderními trendy sebeprezentace. Školní kariérový poradce realizoval setkání se studentkou, která bude skládat absolutoria v náhradním termínu a individuálně konzultoval problematiku vstupu na trh práce s absolventy školy.

Ukončeny byly stáže pedagogů školy, Mgr. Martiny Václavíkové v OC Breda & Weinstein Opava a Mgr. Rostislava Goly v CK BEMETT s.r.o. ve Frýdku-Místku.

Během letních prázdnin byly realizovány kulaté stoly pro vyučující. V červenci (2. 7.) přijal pozvání Ing. Michal Kocián, jednatel společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., který hovořil o náplni práce jednatele společnosti. Projednány byly možnosti obnovení spolupráce mezi společností a VOŠ Goodwill. V srpnu (30. 8.) proběhlo setkání s manažerem OC Breda & Weinstein, Bc. Jaroslavem Václavíkem. Pan Václavík vyhodnotil kompetence absolventů školy pro pozici manažera obchodného centra, resp. pozic asistentů či pracovníků administrativy v OC, povyprávěl o své pracovní náplni, o svých zkušenostech s prací v obchodních centrech, o chodu OC, včetně organizování společenských, sportovních i jiných akcí v OC Breda a probrány byly možnosti spolupráce mezi OC Breda & Weinstein a VOŠ Goodwill. Školní kariérový poradce konzultoval v letním období možnosti vstupu na trh práce, zvládání studijních povinností a stresu před opravnými absolutorii.

22. 9. 2021 proběhla poslední aktivita projektu – workshop pro studenty a pedagogy školy s Mgr. Petrem Turovským, MBA, který působí jako vedoucí týmu SW aplikační integrace a senior projektový manažer TescoSW a.s. Cílem workshopu bylo představení zásad projektového řízení a jeho aplikace v praxi. Školní kariérový poradce konzultoval skloubení studia s brigádou a pomáhal při rozhodování o studiu oboru na vysoké škole, který by nejlépe navazoval na absolvované předměty na VOŠ.

Současně byly vyhodnoceny aktivity projektu, naplnění cílů a přínos projektových aktivit.PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.