projekty

Šablony II – Zkvalitnění výuky II

PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016457.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Cíle bude dosaženo absolvováním odborného vzdělávání pedagogickými pracovníky, sdílením zkušeností pedagogů, zatraktivněním výuky ve formě tandemové výuky a účastí pedagogů na stážích realizovaných u zaměstnavatelů. Ve škole také proběhnou projektové dny. Zároveň bude posílena personální podpora školy v podobě zajištění pozic Školního kariérového poradce a Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Projekt bude realizován v období 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021.

Projekt „Šablony I“ je úspěšně za námi. Podařila se nám naplnit veškerá vytyčená kritéria, proto je čas vrhnout se na pokračování, tedy na „dvojku“. Úvod byl stejný – v říjnu 2019 proběhla schůzka pověřených pedagogů se zástupci vedení školy, aby byly probrány cíle projektu a návrhy na realizaci jednotlivých aktivit. Bylo dohodnuto, že o průběhu projektu budou informováni učitelé na pravidelných poradách pedagogů a studenti i veřejnost prostřednictvím školního webu a facebooku.  Ve vstupních prostorách do budovy byl umístěn plakát s informacemi o projektu, logy a dalšími povinnými náležitostmi.

První akcí byla realizace workshopu o možnostech stáží a spolupráce studentů školy ve firmě JUTA AGENCY s.r.o. (podpůrná akce B). Workshop proběhl dne 15. 10. 2019 od 9:50 do 11:50 hodin na půdě školy Goodwill – vyšší odborná škola, s.r.o. Atraktivní prezentaci okořenila skutečnost, že majitel firmy, pan Jaroslav Faldyna, DiS., je absolventem naší vyšší odborné školy. Mohl tedy představit přínos studia pro své podnikatelské aktivity. Zajímavá byla také pasáž věnovaná organizaci festivalu Beats for love.  Pan Faldyna popsal velmi konkrétně náplň práce pro potenciální praktikanty, brigádníky i zaměstnance z řad studentů všech oborů. Ti mohou spolupracovat jak při organizaci festivalu Beats for love, tak s firmou JUTA AGENCY s.r.o. (např. v oblasti logistiky). Přednáška byla velmi přínosná z pohledu předání zkušeností i nabídky pracovních míst.

Školní kariérový poradce řešil problematiku pozdějšího nástupu ke studiu; zabýval se zejména profilem absolventa oboru a možnostmi uplatnění na trhu práce po absolvování studia. Studentce s potřebou podpůrných opatření byly navrženy postupy studia v jednotlivých předmětech při opakování ročníku.

4. 11. 2019 navštívila naši školu paní Bc. Karla Kopecká, personální poradce ostravské firmy Jak na pohovory s.r.o. Akce navázala na úspěšný únorový workshop, tentokrát byla určena pro studenty prvního ročníku. Hlavním cílem bylo připravit studenty na přijímací pohovor. Účastníci workshopu získali hodnotné praktické informace.

Školní kariérový poradce pomáhal studentům se sestavováním profesních životopisů a řešil problém zahraniční studentky s potížemi při porozumění českého jazyka.

Prosinec patřil již tradiční akci, Workshopu odborných praxí (podpůrná akce D). Konal se dne 2. 12. 2019. Vedoucí praxí, Mgr. Zdeňka Fajová, zahájila setkání informacemi o povinných stážích. Studenti aktuálního třetího ročníku prezentovali zkušenosti, které nabyli díky konání povinných odborných praxí na konci letního výukového období. Stáže vykonávali v České republice i v zahraničí. Velmi přínosným bodem prezentací bylo uvedení příkladů dobré praxe. Workshop měl za cíl nejen prezentovat závěry realizovaných praxí, ale také motivovat k účasti na praktickém odborném vzdělávání v tuzemsku i v zahraničí. Za tímto účelem byly představeny nabídky partnerských organizací ve Španělsku (osobně vystoupili zástupci společnosti iPractice a zprostředkována byla prezentace FestaMusic Grup na pobřeží Costa Brava) nebo v Řecku (Kalamaki Travel). Studenti získali také informace o programu Work & Travel.

Školní kariérový poradce individuálně konzultoval možnosti budoucího uplatnění v pracovním procesu u studentky, která zvažuje setrvání na VOŠ Goodwill. Proběhla také individuální konzultace před přijímacím pohovorem.

Vedle akcí v prostředí školy byly zorganizovány odborné exkurze. Studenti druhého ročníku navštívili firmu MARLENKA international, s. r. o. a všechny ročníky Hotel Bauer Superior ****. Nejednalo se pouze o pasivní vstřebávání informací; studenti zpracovali zadané úkoly a seznámili se s odbornými požadavky na praktikanty a potenciální zaměstnance v různých odděleních.

PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.