projekty

Erasmus

Název projektu: Projekt odborné praxe Goodwill – Espaňa 2020/2021
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077861
Program: Erasmus+ – Mobility v odborném vzdělávání a přípravě

Radost ze získání grantu vystřídalo „covidové“ dilema – jít do toho či nejít! Optimismus zavelel, proto zvítězilo odhodlání realizovat stáže v plánovaném období, tedy v létě 2021. Však on se ten covid nějak vyvrbí.

Prvním krokem bylo seznámení studentů s podmínkami účasti, konáním výběrových řízení a cíli projektu.

Na podzim 2020 jsme využili krátkých období, kdy bylo možné prezenční setkávání a realizovali jsme výběrová řízení pro krátkodobé mobility (září 2020) a také dlouhodobé stáže ErasmusPro (prosinec 2020). Pro oba typy mobilit byla hlavním kritériem znalost anglického jazyka. Kromě jazykových znalostí byl veden také pohovor a nástin řešení situací v hotelnictví, resp. při realizaci animačních aktivit. Bylo vybráno celkem 6 studentů (4 krátkodobé a 2 dlouhodobé mobility) prvního a druhého ročníku.

Na začátku roku 2021 byl zahájen kurz španělštiny pro všechny účastníky stáží. Cílem kurzu bylo zaměřit se na odbornou španělštinu používanou v hotelnictví a v gastronomii, tak aby studenti byli připraveni řešit situace na pracovišti. Jazykový kurz probíhal online formou vždy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (celkem 40 hodin) mimo výuku. Další podporou byla realizace OLS jazykového kurzu.

Zároveň probíhaly informační schůzky se studenty a konzultace realizace stáží s hostitelskými organizacemi, zejména potvrzení termínů, zajištění mentoringu a hodnocení výsledků stáží. Byly podepsány účastnické smlouvy a zajištěny letenky.

Před výjezdem na stáže, probíhala jednání s hostitelskými organizacemi. Byly dohodnuty náležitosti týkající se náplní stáží, financování, pojištění, dopravy, ubytování a dalších bodů praktické podpory. Také v aktuálním projektu byl aplikován ECVET – Evropský systém pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání.  Studentům byly představeny kompetence a dovednosti, které si během stáží osvojí a tyto detailně popsány v tzv. jednotkách výsledků učení. Každý účastník krátkodobých mobilit absolvoval dvě jednotky, u dlouhodobých stáží čtyři jednotky a zástupci hostitelských organizací provedli závěrečné hodnocení (vyplnili hodnotící archy ke každé jednotce). Toto hodnocení bylo akceptováno vysílající organizací.  Celkem byly uplatněny následující jednotky výsledků učení: Check-in hosta v hotelovém provozu, Check-out hosta v hotelovém provozu (u krátkodobých mobilit), Animátor večerních herních aktivit, Dětský animátor – choreografie na písničky, Dětský animátor – kreativní činnosti a Aquagym animátor. Při sestavování jsme vyšli ze zkušeností z minulých projektů. Jednotky byly přeloženy do anglického jazyka a jejich obsah a hodnotící formulář zaslán zástupcům hostitelských organizací ke schválení. Poté došlo k podpisu smluv: Memorandum of Understanding, Learning Agreement a Quality Commitment. Probíhaly další organizační schůzky se studenty a zajištěna byla doprava a transfery pro oba cykly. Účastníkům stáže bylo sjednáno pojištění. V neposlední řadě byli studenti seznámeni s Europassem-mobility, tedy dalším dokladem o úspěšné realizaci odborné praxe. Europass-mobility byl sestavený v anglickém jazyce.

Celá předvýjezdová fáze byla velmi výrazně ovlivněná covidovou pandemií a protiepidemickými opatřeními. Neustále se měnily podmínky vstupu do Španělska, řešily se testy, očkování, prodělaná nemoc, nejistota panovala na straně hostitelských organizací. Ty řešily, zda budou vůbec letní sezónu otevírat. Neustále jsme konzultovali s českou Národní agenturou náplň stáží a případné změny. Zde patří velké dík pracovnicím DZS za ochotu a pomoc! Ve finále jsme nemohli realizovat Předvýjezdovou plánovací návštěvu ErasmusPro a také jednu krátkodobou stáž na pobřeží Costa Brava. Národní agenturu jsme požádali o prodloužení projektu do konce roku 2022 a místo plánovací návštěvy jsme dohodli realizaci další krátkodobé mobility.

Dvě dlouhodobé mobility proběhly v období 23 6. 2021 až 6. 10. 2021. Studentky absolvovaly stáže v hotelích na pobřeží Costa Brava jako zaměstnankyně společnosti FESTAMUSIC GRUP XXI, S.L. v plánované délce 106 dnů s tím, že odpracovaly 40 hodin týdně (8 hodin denně). Každá splnila čtyři jednotky výsledků učení. Pracovaly jako animátorky a postupně se seznamovaly se všemi úkoly, které je nutné řešit v rámci této pozice. Zpočátku pracovaly pod dohledem a postupně přejímaly samostatné úkoly. Vyzkoušely si animátorské aktivity v praxi – vedly večerní programy, minidisco, aquagym apod. Po návratu vyplnily hodnotící dotazník a absolvovaly setkání s vedoucím projektu za účelem hodnocení kvality mobilit a potvrzení Europassů-mobility ze strany vysílající organizace. I přes složité podmínky v době pandemie se dokázaly vypořádat s prací animátora v přímořské destinaci a svůj dlouhý pobyt zvládly na jedničku.

Čtyři studentky realizovaly krátkodobé mobility v období 2. 8. 2021 až 29. 8. 2021 ve španělské Málaze. Pracovaly na recepci a řešily především check-in a check-out. Domů si přivezly vedle pracovních i volnočasových zážitků potvrzený Europass-mobility a hodnocení dvou jednotek výsledků učení.

V roce 2022 strávily další dvě studentky krátkodobé mobility v katalánské destinaci Calella. V období 1. 6. 2022 až 28. 6. 2022 pracovaly jako animátorky. Také ony obdržely Europass-mobility, uznání odborné praxe a hodnocení dvou jednotek výsledků učení.

Po návratu všech stážistek byla realizována hodnotící setkání. Vesměs byly stáže hodnoceny kladně, jisté napětí vyvolávala nejistota a omezení kvůli covidové pandemii. Studentky si pochvalovaly, co se naučily v oblasti odborné i jazykové; ocenily uznávání výsledků učení. Poznaly reálie a život ve Španělsku na vlastní kůži, což je zkušenost k nezaplacení. Výstupy absolventů zahraničních stáží působí velmi motivačně také na ty, kteří zvažují vycestovat díky programu Erasmus+ v následujících letech.