projekty Uncategorized

Projekt OKAP

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem projekt OKAP II – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. V rámci projektu jsou ve školy zajištěny 2 personální šablony, a to Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce.

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2021 – 30. 11. 2023.

Popis projektu:

Projekt byl zahájen rutinním způsobem – v říjnu 2021 proběhla schůzka pověřených pedagogů se zástupci vedení školy, aby byly probrány cíle projektu a návrhy na realizaci jednotlivých aktivit. Bylo dohodnuto, že o průběhu projektu budou informováni učitelé na pravidelných poradách pedagogů a studenti i veřejnost prostřednictvím školního webu a facebooku.  Ve vstupních prostorách do budovy byl umístěn plakát s informacemi o projektu, logy a dalšími povinnými náležitostmi.

První akcí byla realizace workshopu o možnostech stáží a spolupráce studentů školy s Mgr. Petrem Turovským, MBA, vedoucím týmu SW aplikační integrace a senior projektovým manažerem TescoSW a.s. (podpůrná akce B). Workshop proběhl dne 27. 10. 2021 na půdě školy Goodwill – vyšší odborná škola, s.r.o. Pan Turovský představil stručně firmu TescoSW a.s. a poté se zaměřil na charakteristiku metodiky PRINCE2. Prezentoval její využití při stanovování krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů firmy. Následně přiblížil šest aspektů výkonnosti projektu v rámci PRINCE2 a čtyři integrované prvky PRINCE2 jako metodiky projektového řízení (principy, témata, procesy a přínosy).

8. 11. 2021 navštívil naši školu Ing. Jiří Vašíček, MBA, odborník na obchodování s kryptoměnami. Vysvětlil princip obchodování s kryptoměnami, funkci těžařů a možnosti těžebních programů, význam transakčních poplatků, Hash Generator a fungování bloků. Představil perspektivu cenového vývoje, ale také rizika obchodování s kryptoměnami, včetně možných vládních opatření. Studenti ocenili praktický význam akce, ostatně téma bylo zvoleno na jejich popud.

V prosinci (6. 12.) byl realizován workshop s Ing. Jaromírem Cagašem, majitelem CK BEMETT s.r.o. Pan Cagaš stručně představil aktivity své firmy a zaměřil se na výklad ohledně prodeje letenek prostřednictvím rezervačních systémů Amadeus a Galileo. Pohovořil o dopadu pandemie Covidu-19 na cestovní ruch. Dohodnuta byla návštěva studentů a vyučující odborných předmětů cestovního ruchu, Ing. Aleny Votoupalové, v CK BEMETT za účelem ukázky práce s rezervačními systémy Amadeus a Galileo.

Během uvedeného období probíhaly také individuální konzultace školního kariérového poradce se studenty. Řešily se zejména záležitosti týkající se motivace ke studiu, rozložení studijních povinností, propojení studia s profesním růstem, ale také problémy studentů s potřebou podpůrných opatření.

Vedle akcí v prostředí školy byly zorganizovány odborné exkurze. Studenti druhého ročníku navštívili firmu MARLENKA international, s. r. o. a všechny ročníky nošovickou automobilku Hyundai a pivovar Radegast.

Leden patřil již tradiční akci, Workshopu odborných praxí (podpůrná akce D). Konal se dne 12. 1. 2022. Vedoucí praxí, Mgr. Zdeňka Fajová, zahájila setkání informacemi o povinných stážích. Studenti aktuálního třetího ročníku prezentovali zkušenosti, které nabyli díky konání povinných odborných praxí na konci letního výukového období. Stáže vykonávali v České republice i v zahraničí. Velmi přínosným bodem prezentací bylo uvedení příkladů dobré praxe. Workshop měl za cíl nejen prezentovat závěry realizovaných praxí, ale také motivovat k účasti na praktickém odborném vzdělávání v tuzemsku i v zahraničí. Za tímto účelem byly představeny nabídky partnerských organizací ve Španělsku, osobně vystoupil zástupce společnosti Campus Idiomático, pan Francesco Vallejo. Vyhodnotil průběh mobilit v rámci programu Erasmus+ a nabídl možnosti stáží a vzdělávacích programů pro rok 2022. Zprostředkovaně byly představeny nabídky dalších zahraničních partnerských organizací ve Španělsku (IPractice a  FestaMusic Grup na pobřeží Costa Brava) nebo v Řecku (Kalamaki Travel).

Školní kariérový poradce individuálně konzultoval možnosti studia po ukončení VOŠ Goodwill se studentkou třetího ročníku. Proběhla také individuální konzultace se studentkou s potřebou podpůrných opatření, která měla problémy se zvládáním studia.

22. 2. 2022 přijal pozvání k účasti na workshopu o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů pan Jaromír Geryk, IT manager – DHL IT Services. Pan Geryk představil firmu DHL a její působení v ČR a ve světě. Stručně popsal svůj kariérový růst ve firmě, čímž motivoval studenty k potenciálnímu profesnímu růstu v jakékoliv společnosti. Zdůraznil zvýšení významu logistiky v době pandemie Covid-19, včetně navýšení nákupů přes eshopy. Ve finální části představil problematiku náboru nových zaměstnanců pro Ostravsko. Pan Geryk nabídl spolupráci s VOŠ Goodwill. Studenti ocenili velmi vstřícný přístup pana Geryka a také uvedení konkrétních kroků, jak získat místo stážisty, resp. pracovníka ve společnosti DHL.

Školní kariérový poradce konzultoval se studentkami třetího ročníku – propojení osobního růstu a nabízených pracovních možností a posouzení vhodnosti nabídek několika druhů brigád.

9. 3. 2022 navštívili naši školu paní Lenka Šodková, manažerka pobočky České spořitelny ve Frýdku-Místku a Mgr. Marek Samiec, zástupce manažera pobočky. Téma workshopu bylo: Práce bankéře a poradenství České spořitelny. Oba hosté se uvedli a popsali osobní cestu na pozici, kterou v České spořitelně vykonávají. Hlavní blok byl věnován problematice poradenství (ukázka práce bankéře, komplexnost poradenství, sestavení finančního plánu, boj s finanční negramotností, tvorba rezerv a zajištění, přenesení poradenství do digitální úrovně, nebezpečí phishingových útoků apod.). Studenti byli dotazováni, co by doporučili marketingu České spořitelny. Finální blok byl věnován nabídce pozic stážistů a zaměstnanců. Cíl workshopu byl naplněn; studenti a pedagogové získali odborné znalosti, mohli se zapojit do diskuze a využít nabídky pracovních pozic.

29. 3. 2022 proběhla výuka odborníka z praxe, Ing. Miroslava Wisnara, v rámci předmětu Cestovní kancelář. Pan Wisnar je majitelem CK Wisnar groupe mondilale s.r.o. se sídlem v Kopřivnici. Studenti naplánovali pod jeho vedením zájezd – naučili se vytvořit plán trasy, hledat souvislosti, provést kalkulaci; produkt budou dále nabízet a předpokládá se jeho realizace. Akce byla hodnocena jako úspěšná, studenti si pod vedením praktika ověřili znalosti z předmětů jako Tvorba produktu, Cestovní kancelář, Dějiny kultury, Zeměpis cestovního ruchu a dalších.

Školní kariérový poradce konzultoval problém zvládání studijních povinností u studenta s potřebou podpůrných opatření. Dále proběhlo setkání ohledně přípravy pro vstup na trh práce – studentka požádala o konzultaci před přijímacím pohovorem.

Duben 2022 se nesl ve znamení projektového řízení. Workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů vedl Ing. Miroslav Marek, projektový manažer a poradce managementu ve firmě New Dimension. Připravil praktický workshop na téma Řízení projektů – příklady zavádění změn ve firmách. Zaměřil se na konkrétní ukázky metodik waterfall a agilního řízení projektů. V rámci metodiky waterfall sestavili studenti pod vedením pana Marka Gantt diagram na téma Nový tréninkový program. Po shrnutí metodiky waterfall pracovali na metodice agilního řízení projektu, konkrétně metodice SCRUM. Zaměřili se na rozdělení projektu na malé části, tzv. sprinty; soustředili se na význam jednotlivých sprintů v projektu a na zajištění okamžité zpětné vazby po realizaci jednotlivého sprintu. Následujícím krokem po realizaci workshopu bylo zjištění zpětné vazby zájemců o odbornou stáž ve společnosti New Dimension a smluvní zajištění.

Školní kariérový poradce řešil problémy studentů s potřebou podpůrných opatření s rozložením studijních povinností. Se studentem třetího ročníku konzultoval možnosti navazujícího studia.  

4. května 2022 proběhl workshop, který vedla Ing. Iva Gerychová, specialista rozvoje zaměstnanců interní lektor a kouč společnosti Vítkovice Steel, a.s. na téma „Konec prokrastinace aneb nebuďte křečkem a naučte se jezdit na slonovi“. Paní Gerychová definovala termín prokrastinace a uvedla její příčiny. Užitečné byly informace o možnostech překonání oddalování plnění povinností a poskytnutí vhodných nástrojů pro efektivní využití času. Načasování workshopu bylo vhodné také vzhledem k blížícímu se zkouškovému období.

Následujícím krokem po realizaci workshopu bylo setkání s paní Gerychovou za účelem navázání spolupráce v oblasti vzdělávacích aktivit na VOŠ Goodwill.

Individuální konzultace, které vedl školní kariérový poradce, se týkaly přípravy pro vstup na trh práce (řešení problematiky prázdninových brigád a skloubení práce a studia).

Také v červnu 2022 proběhl workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů. Hosty byli mjr. Ing. Roman Kvíčera, vedoucí odboru 2 Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj a npor. Mgr. Pavel Kukutsch a hovořili na téma „Celní předpisy při dovozu a vývozu zboží“. Odborníci představili hlavní úkoly a kompetence Celní správy České republiky, zabývali se problematikou původu zboží z hlediska celních operací, charakterizovali celní režimy při dovozu zboží z třetí země a při vývozu zboží do třetí země, popsali proces celního řízení při dovozu a způsoby určování celní hodnoty. Workshop byl hodnotný po odborné stránce a motivační pro zájemce o práci v uvedeném oboru.

Náplní práce školního kariérového poradce byly individuální konzultace týkající se přípravy pro vstup na trh práce. Jednalo se o podporu při účasti na zahraniční brigádě a také pomoc při sestavení životopisu a motivačního dopisu.

Po letním odpočinku jsme se opět vrhli do práce. 27. 9. 2022 jsme pozvali absolventa naší školy a dnes úspěšného podnikatele, pana Jaroslava Faldynu, Dis. Pan Faldyna je spolumajitelem a jednatelem firmy JUTA AGENCY s.r.o. a pracuje také pro společnost Love production s.r.o., která organizuje např. festival Beats for love. Přednášející představil přínos studia na škole pro své podnikatelské aktivity. Poté hovořil o svých začátcích v oblastech organizování kulturních akcí a pronájmu sanitární techniky. Velmi konkrétně popsal náplň práce pro potenciální praktikanty, brigádníky i zaměstnance z řad studentů všech oborů. Ti mohou spolupracovat jak při organizaci festivalu Beats for love, tak s firmou JUTA AGENCY s.r.o. (např. v oblasti logistiky).

Školní kariérový poradce řešil individuálně možnosti uplatnění na trhu práce po absolvování VOŠ. V jednom případě došlo ke změně oboru studia. Nešlo o velký problém, protože se jednalo o studenta prvního ročníku.

Říjnová aktivita potěšila milovníky muzejních expozicí. Mgr. Dominika Řeháková, zástupce ředitele Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, představila expozice Muzea Beskyd (stálé i dočasné) a také aktivity instituce. Zabývala se problematikou organizování výstav a akcí a také jejich finanční stránkou. Seznámila studenty s možností stáží v Muzeu Beskyd a také s požadavky na stálého pracovníka.

V oblasti školního kariérového poradenství probíhaly individuální konzultace ohledně podpory zájmů studentů a také přípravy pro vstup na trh práce (student závěrečného ročníku).

22. 11. 2022 jsme zorganizovali tradiční Workshop odborných praxí (podpůrná akce D), na kterém studenti sdíleli zkušenosti z odborných stáží v tuzemsku i v zahraničí. Jeden z bloků byl věnován závěrům mobilit v rámci projektu Erasmus+. Představeny byly také nabídky partnerských organizací v cizině.

V měsíci listopadu pomáhal školní kariérový poradce s přípravou na přijímací pohovor a sestavením profesního životopisu. Řešil také zvládání studijních povinností u studentky s potřebou podpůrných opatření.

První prosincový den přijal pozvání Jan Rykaluk, MBA, majitel účetní a daňové kanceláře TOPTAX s.r.o. Představil svou firmu, pohovořil o záležitostech spojených se založením společnosti a uvedl řadu podnětných příkladů z praxe, včetně bariér, které mohou ohrozit úspěch v podnikání. Motivoval také posluchače k vzdělávání se v oblastech účetnictví a daňového poradenství. Pro zájemce jsou otevřeny dveře pro absolvování odborných stáží ve společnosti TOPTAX s.r.o.

Během prosince probíhaly také individuální konzultace školního kariérového poradce se studenty. Řešily se zejména záležitosti týkající se propojení studia s profesním růstem, výběrem brigád ale také problémy se zvládáním studijních povinností v důsledku absencí způsobených častými nemocemi.

V lednu 2023 jsme realizovali aktivitu A – Kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin. Pozvání přijal Ing. Michal Kocián, jednatel společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Po představení společnosti a vlastní pozice byly probírány možnosti spolupráce s VOŠ Goodwill. Vhodnou náplní odborné praxe se jeví problematika logistiky v mezinárodním obchodě. Pan Kocián zdůraznil význam odborných znalostí, komunikace v cizích jazycích, zejména psychologického aspektu komunikace se zákazníky, práce na PC apod. Spolu s vyučujícími nastínil náplň stáže.

Školní kariérový poradce řešil individuálně možnosti uplatnění na trhu práce po absolvování VOŠ a výběr vhodného navazujícího studia. Pomohl studentce prvního ročníku se sladěním studia a krátkodobé brigády.

23. 2. 2023 vedl workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů absolvent VOŠ Goodwill, Ing. Richard Sroka, provozní ekonom REPHARM a.s. Představil pracovní pozice, které vykonával, podrobně se zabýval činností auditora a průběhem auditu. Seznámil posluchače s možností postupu v auditorských firmách. Ve druhé části akce se zabýval svou současnou pozicí provozního ekonoma ve firmě REPHARM a.s. Závěrečným bodem bylo definování požadavků na stážistu / zaměstnance ve firmě REPHARM a.s.

V oblasti školního kariérového poradenství probíhalo mapování kariérního růstu u studentů třetího ročníku.

V březnu 2023 jsme přivítali na půdě VOŠ Goodwill tři zástupkyně Centra sdílených služeb Lenzing Biocel Paskov (Lenzing Business Services). Během workshopu se studenti seznámili s aktivitami Centra a možnostmi uplatnění, vstupními požadavky na zaměstnance i stážisty, tréninkovým programem, výhodami týmové a projektové práce apod. Na podzim 2023 plánujeme účast na dni otevřených dveří.

Školní kariérový poradce řešil časový harmonogram zvládání studijních povinností u studenta s potřebou podpůrných opatření a vedl individuální konzultace v rámci přípravy pro vstup na trh práce.

19. 4. 2023 vedl workshop ředitel charterového produktu Čedok a.s., pan Miroslav Kubáč. Prezentace byla věnována náplni práce na jednotlivých pozicích a vedena formou komunikace, aby studenti srovnali teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi. Studentům i pedagogům školy byly postupně předávány praktické informace. Poslední blok byl věnován nabídce pracovních míst na letní sezonu v roce 2023 (pozice delegát a animátor) a další spolupráci s VOŠ Goodwill. Mimo jiné byla panem Kubáčem nabídnuta možnost exkurze v pražské centrále Čedoku s možností realizace praktického workshopu. Akce by se měla konat na podzim 2023 a řada studentů již o ni projevila zájem.

Během dubna 2023 probíhaly také individuální konzultace školního kariérového poradce se studenty. Řešily se zejména záležitosti týkající se propojení studia s profesním růstem, výběrem brigád ale také prevence předčasných odchodů ze školy.

V květnu přijala pozvání zástupkyně společnosti HR Bussiness Partnering s.r.o., Mgr. Bc. Jindra Hraško Brousková. Cílem akce bylo připravit studenty na řešení konfliktních situací nejen v pracovní komunikaci. Téma vycházelo z požadavků studentů. Studentům byly nabídnuty možnosti odborných praxí a konzultací. Při následném setkání s vedením školy byly probrány možnosti další spolupráce, např. v oblasti pedagogických aktivit.

Školní kariérový poradce řešil důvody neúspěchu u přijímacího pohovoru studentky ve firmě. Následovaly další konzultace s cílem kvalitnější přípravy na následující pohovor. Probíhala také setkání se studentem třetího ročníku ohledně přípravy pro vstup na trh práce, konkrétně se jednalo o pomoc při rozhodování o navazujícím vysokoškolském studiu.

13. 6. 2023 navštívil VOŠ Goodwill spolumajitel firmy Řeznictví u Bobra, pan Patrik Bauer. Také jeho téma, založení a vedení firmy, e-shopu a marketing vycházelo z požadavků studentů. Pan Bauer velmi názorně popsal témata, o která naši studenti projevují dlouhodobě zájem, včetně aktivit na sociálních sítích. V další fázi workshopu byla vedena diskuze ohledně požadavků na potenciální stážisty v oblasti marketingové spolupráce.

Školní kariérový poradce vedl individuální konzultace zaměřené zejména na vedení fiktivního přijímacího pohovoru a na možnosti kariérního růstu studentky třetího ročníku.